Pobierz program PITY 2012W 2013 roku pojawiły się zmiany, więc warto o nich wiedzieć, zanim rozpocznie się rozliczenie zeznań PIT za rok rozliczeniowy 2013. Ostatnie zmiany dotyczą ulgi na Internet, ulgi na dzieci, ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz ulgi rehabilitacyjnej.

Zmiany w uldze na Internet
Jeśli chodzi o rozliczenie roczne i ulgę na Internet, możemy rozliczać go już nawet wtedy, gdy nie korzystaliśmy z niego w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób ulga na Internet dotyczy również Internetu bezprzewodowego. Nie trzeba również posiadać już faktur za Internet, wystarczą tylko zwykłe rachunki lub inne dowody poniesienia wydatku.

Pamiętaj! Po raz pierwszy w 2013 wprowadzono ograniczenia co do użytkowania odliczenia na internet, od tego roku można ją brać w rachubę jedynie przez kolejne dwa lata. Implikuje to, że jeżeli używaliśmy ulgę na internet w w PIT-ach za lata wcześniejsze 2012 to nie mamy możliwości już odliczać internetu, pod warunkiem, że po raz pierwszy potrącaliśmy internet w roku 2012 to mamy możliwość go znowu odliczyć jedynie w formularzach PIT za 2013 rok, jeśli natomiast pierwszy raz będziemy uwzględniać ulgę na internet w roku 2013 to mamy możliwość go po raz drugi odliczyć tworząc zeznanie PIT za rok 2014.

Zmiany w uldze na dziecko
Po raz pierwszy w 2013 wcielono znaczne modyfikacje w uldze prorodzinnej.
Wprowadzono pułap dochodów, ważny w przypadku odejmowania ulgi dla jednego dziecka. Limit ten to 112 000 zł przy tworzeniu zeznania PIT wspólnego lub formularza PIT osoby w pojedynkę wychowującej dziecko, i 56 000 zł dla podatników składających deklarację PIT oddzielnie. Jeżeli dochód narusza te zakresy to podatnik lub podatnicy wychowujący zaledwie pojedyncze dziecko nie mają prawa korzystać z ulgi na dzieci.
Drugą modyfikacją w uldze na dzieci jest wzrost wartości zniżki na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Na trzecie dziecko zniżka wynosi 1668,06 zł na rok, 139,00 zł co miesiąc, tymczasem na czwarte i każde następne dziecko zniżka wynosi 2224,08 zł rocznie 185,34 zł za miesiąc.
Nie uległa zmianie kwota ulgi na dwójkę dzieci, nadal odliczamy 1112,04 zł za rok, 92,67 zł za miesiąc na każde z dzieci.

Ulga rehabilitacyjna
Z kolei ulga rehabilitacyjna objęła również osoby niewidome i niewidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytuły posiadania psa asystującego, limitem odliczeń jest kwota 2280 złotych.

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Często wykorzystywana ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci również została nieco zmieniona, ważne jest przede wszystkim faktyczne samotne wychowywanie dziecka. Nie mogą z niej korzystać rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy co prawda są panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką czy rozwodnikiem, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub wychowują dzieci z drugim rodzicem dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z ulgami i odliczeniami które obowiązują przy składaniu rozliczeń PIT.

rozwiń  Darowizny na cele pożytku publicznego

- w ramach limitu 6% dochodu
- na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego).

Mogą to być darowizny na cele:
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
- kultu religijnego
- krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo)
- działalności charytatywno-opiekuńczej dla kościelnych osób prawnych (bez limitu 6%)

rozwiń  Ulga rehabilitacyjna

Dla osób niepełnosprawnych:

- opłacenie przewodników do 2280 zł miesięcznie;
- utrzymanie psa przewodnika do 2280 zł miesięcznie;
- leki zalecone przez specjalistę nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie;
- używanie samochodu osobowego do 2280 zł miesięcznie;

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek,dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9120 zł.

rozwiń  Ulga budowlana odsetkowa

Przysługuje podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na cele mieszkaniowe.
Ulga przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt, nie dłużej jednak niż do końca 2027 roku.

rozwiń  Ulga na dzieci

- 1 112,04 zł rocznie na każde dziecko;
- 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko;
- dla podatników wypełniających PIT-36 lub PIT-37;

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik wykonuje władzę rodzicielską lub pełni funkcję opiekuna prawnego

rozwiń  Ulga na internet

- do 760zł rocznie;
- użytkowanie Internetu w miejscu zamieszkania;
Wydatki na Internet można odliczyć od podatku dochodowego (PIT-36, PIT-37), albo od ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).


Pobierz program PITY 2013